За примерна калкулация на цената на счетоводните услуги, моля попълнете следната анкета:

 1. Юридически статус на клиента:
  физическо лице
  едноличен търговец
  ООД
  ЕООД
  СД
  Организация с нестопанска цел
  Други

 2. Чуждо участие в управлението

 3. Месечен документооборот – брой документи:

 4. Приблизителен размер на приходните обороти: лв.

 5. Приблизителен размер на разходните обороти: лв.

 6. Налична регистрация по ЗДДС

 7. Средносписъчен брой на персонала:

 8. Налични поделения, офиси, обекти:


 9. Осъществяване на ВОД, ВОП, внос, износ

 10. Предпочитания за куриерско обслужване
  Не избирайте нито една от опциите, ако не желаете обслужване
  посещение на место в офиса Ви
  посещение на место във Ваш обект
  обслужване на банковата Ви сметка

 11. Предпочитания за периодичност на заплащането на определения хонорар:
  ежемесечно
  авансово за 2 месеца
  авансово за 3 месеца
  авансово за 6 месеца
  авансово за 12 месеца
  авансово за месеца

 12. Съгласие за използване на електронен подпис

 13. Основни предпочитания към предлаганите от нас услуги
  Текуща счетоводна дейност
  Периодично счетоводно отчитане
  Счетоводно съдействие при извършване на всички видове ревизии, свързани с дейността на възложителя
  Счетоводно съдействие при представянето на фирмата във връзка с кандидатстване за кредитиране или участия в конкурси
  Счетоводни и данъчни консултации
  Финансово-счетоводен анализ
  Консултации във връзка с бизнес-планиране и преструктуриране на фирмата
  Консултации и изготвяне на административни документи – договори, анекси, декларации
  Пълно куриерско обслужване във връзка с получваването и предаването на документи и отчитане дейността на фирмата

 14. Допълнителни предпочитания:


  Вашият e-mail:

ЗАБЕЛЕЖКА: Анкетата е анонимна и служи за ориентировъчна информация при изготвяне на оферта!